Het CLB
 
Het CLB-ROESELARE begeleidt een 50-tal scholen gelegen in volgende grondgebieden: Ardooie, Roeselare, Staden, Moorslede, Hooglede en Ledegem.
Samen staat ons CLB in voor de begeleiding van een kleine 18.000 leerlingen.
Een uitgebreide zelfbeschrijving van ons CLB kunt u hier nalezen.
 

CLB en wetgeving

CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Je kan terecht bij het CLB met vragen omtrent leren en studeren, studiekeuzes....
In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om de gezondheid en het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
 
Het gaat er om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis, attitudes en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
Vanaf september 2018 treedt het decreet leerlingenbegeleiding in, dit vervangt het 'huidig' CLB-decreet. Dit omvat een vernieuwde opdracht voor de centra.
Centra hebben de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.
De centra organiseren preventieve en begeleidende maatregelen vanuit een holistische benadering voor de vier begeleidingsdomeinen. De centra werken als schakel in het zorgcontinuüm. De maatregelen vertrekken vanuit de schoolcontext en zijn multidisciplinair onderbouwd, waarbij de expertise netoverstijgend wordt opgebouwd en ingezet.
  • Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen het onderwijs, een opleiding en de arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.
  • Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen.
  • Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen.
  • Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.
 

CLB en Integrale Jeugdhulp

Een CLB maakt deel uit van Integrale Jeugdhulp.
Integrale Jeugdhulp (IJH) wil ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders op een snelle en doeltreffende manier de hulp krijgen die ze echt nodig hebben. IJH probeert dit in eerste instantie te bereiken door de samenwerking en de afstemming te bevorderen tussen de betrokken sectoren: het Algemeen Welzijnwerk (AWW), de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Kind & Gezin (K&G), de Centra voor Integrale Gezondheidszorg (CIG), het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 
Meer info rond Integrale Jeugdhulp vind je op www.jeugdhulp.be en www.jeugdhulpwijzer.be.
 

Extra in CLB Roeselare

Het CLB ROESELARE is ook lid van de Roeselaarse 'Infopunten Opvoeding'.
Het Infopunt Opvoeding' is een initiatief opgericht eind 2008 door Stad Roeselare met ondersteuning van de Vlaamse Overheid en de Opvoedingswinkel. 
Roeselare telt zes infopunten opvoeding, waaronder het OCMW Zorgbedrijf Roeselare, Kind en Gezin - regio Roeselare, het CAW Centraal West-Vlaanderen, het Sociaal Huis welwel, het CLB Mandel en Leie en het Vrij CLB - Roeselare.